Prawo pracy

Przestrzeganie Kodeksu pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy i każdego pracownika. Jednak – jak w każdego typu relacjach zawodowych – tak i w umowach opartych na Kodeksie pracy dochodzi do sporów i konfliktów interesów. Nasza kancelaria zawsze dąży do polubownego rozstrzygania sporów pracowniczych. Wiemy też, że nic nie zastąpi dokładnie sporządzonej umowy o pracę, zwłaszcza w sytuacjach, gdy zawiera ona elementy zakazu pracy dla konkurencji oraz punkty o lojalności wobec pracodawcy i obowiązku dochowania poufności informacji uzyskanych w ramach wykonywanej pracy.

 

Prawo pracy:

radca prawny prawo pracy poznań
  • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę,
  • sporządzanie i egzekwowanie wykonania umów o zakazie konkurencji,
  • redagowanie umów i regulaminów w zakresie bezpieczeństwa poufnych informacji pracodawcy,
  • sporządzanie regulaminów związanych ze stosunkiem pracy,
  • doradztwo w zakresie polubownego rozstrzygania sporów pracowniczych,
  • reprezentowanie w sporach z zakresu prawa pracy (w szczególności: o zapłatę zaległego wynagrodzenia, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, odszkodowanie).